بغل یاتاقانی استاندارد ۲۰۶ رکس پارت REXPART کد ۸۴۴۲