ترموستات با درب و اورينگ ۸۹ درجه ۲۰۶ رکس پارت REXPART کد ۲۷۴۸