ترموستات ۷۵ درجه با درب ۲۰۶ رکس پارت REXPART کد ۹۰۶۱